اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی، تیر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی

1st National Conference on Flight Robots

پوستر اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی

اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۵ توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کنفرانس ملی ربات های پروازی