اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، آبان ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

The First National Conference on Computer Engineering and Information Technology of Payame Noor University

پوستر اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور واحد اصفهان،دانشگاه پيام نور در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور