سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، تیر ماه ۱۳۸۸

سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

3rd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه یزد،انجمن سیستمهای هوشمند ایرانانجمن سيستمهاي هوشمندايراندانشگاه يزد در شهر یزد برگزار گردید.