اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

1st Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۶ تا ۹ شهریور ۱۳۸۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند