دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی

The Second National Conference on Foresight in Psychology and Educational Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی

دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی