نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی، خرداد ماه ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی

First National Conference on Futurology, Educational Sciences and Psychology

پوستر نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی