بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی

Twenty-sixth annual Farabi Seminar

پوستر بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانمركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.