بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی

24th Farabi Annual Seminar

پوستر بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ، برگزار گردید.