پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۹، فروردین ماه ۱۳۹۸

پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۹

Fifty-ninth Congress of the Iranian-Oxida Dental Association 59

پوستر پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۹

پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۹ در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایرانانجمن دندانپزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.