پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 59، فروردین ماه ۱۳۹۸

پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 59

پوستر پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 59

پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 59 در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایرانانجمن دندانپزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.