پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58، فروردین ماه 97

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58

پوستر پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58 در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط انجمن دندان پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.