پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58، فروردین ماه ۱۳۹۷

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58

پوستر پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا 58 در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی دندانپزشکی ایرانانجمن دندان پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.