پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۸، فروردین ماه ۱۳۹۷

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۸

Fifty-eighth Congress of the Iranian-Oxida Dental Association 58

پوستر پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۸

پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۸ در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی دندانپزشکی ایرانانجمن دندان پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.