دومین همایش ملی فرسایش و رسوب، شهریور ماه 79

دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

2nd Erosion and Sediment National Conference

دومین همایش ملی فرسایش و رسوب در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۷۹ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرسایش و رسوب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرسایش و رسوب