اولین همایش ملی فرسایش و رسوب، اردیبهشت ماه ۱۳۷۴

اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

01st Erosion and Sediment National Conference

اولین همایش ملی فرسایش و رسوب در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۴ توسط ، در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرسایش و رسوب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرسایش و رسوب