دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت، دی ماه ۱۴۰۲

دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت

The second national call for practical articles on education: issues and solutions with an emphasis on the quality of government schools

پوستر دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت

دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۲ توسط ،اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین فراخوان ملی مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها با تاکید بر کیفیت بخشی به مدارس دولت