اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها

The first call for applied articles on education: issues and solutions

پوستر اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها

اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ، اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین فراخوان مقالات کاربردی آموزش و پرورش: مسائل و راهکارها