چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک

چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.