دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی

Second Conference on Educational Sciences, Psychology and Humanities

پوستر دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی

دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی