اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست، فروردین ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

The first international research conference on agriculture and environment

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در کشاورزی و محیط زیست