کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی

International Conference on New Horizons in Engineering Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی

کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی