اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل

The first international research conference in literature, English language and history of nations

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل