دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: فرصت ها و تهدیدها، آبان ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: فرصت ها و تهدیدها

2nd Exploring Nursing Education in Iran

پوستر دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: فرصت ها و تهدیدها

دومین کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران: فرصت ها و تهدیدها در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.