اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، مرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری

اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری