اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق

The first international conference of humanities, social sciences and law

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم اجتماعی و حقوق