اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی

First e-Conference on Ethical Business Management Researches

پوستر اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی

اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی