دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها

The Second national conference of electrical and medical engineering challenges and solutions

پوستر دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها

دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها