نخستین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها، تیر ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها

First National Conference on New Findings in Electrical and Medical Engineering

پوستر نخستین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها

نخستین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی برق و مهندسی پزشکی چالش ها و راهکار ها