پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

Fifth National Conference on English Studies (Teaching and Learning, Literature and Translation)

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه اميرالمومنين(ع) در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)