چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

The Fourth National Conference on English Studies (Teaching and Learning, Literature, Translation)

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پژوهشگران انديشمند در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)