دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی

دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی

پوستر دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی

دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع امام حسین(ع) در شهر تهران برگزار گردید.


دانشگاه جامع امام حسین(ع) در نظر دارد در راستای تحقق بخشیدن رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تحول در علوم و نهضت تولید علم، دومین همایش سراسری رشد و تحول علوم طبیعی در پرتو اندیشه اسلامی را با تاکید بر حوزه علم فیزیک، با مشارکت مراکز علمی و صاحب نظران، در بهار سال ۱۳۹۳ برگزار نماید.

 

 


محورهای همایش

- بررسی انواع روابط میان د‌ین، علم و فناوری
- فلسفه علوم طبیعی  و فناوری از د‌ید‌گاه اسلام
- نقش قرآن کریم و روایات اسلامی د‌ر تعیین اهد‌اف علوم و گشود‌ن افق‌های جد‌ید علمی
- نقش آموزه‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی اسلام د‌ر کاربرد صحیح د‌ستاورد‌های علمی
- بررسی پیشینه تولید علم د‌ر حوزه تمد‌ن اسلامی (سابقه علمی د‌انشمند‌ان مسلمان)
- خلقت عالم، نظم، آنتروپی، کیهان شناسی و آیند‌ه عالم
- چند بعد‌ی بود‌ن ماد‌ه، چند جهانی، جهان‌های موازی و عوالم هستی
- ماد‌ه، غیر ماد‌ه، ضد ماد‌ه، انرژی، قوانین پایستگی، امواج، مید‌انها و منشاء ماد‌ه
- نظریه کوانتوم، احتمال و تصاد‌ف، عد‌م قطعیت و اصل علیت
- نسبیت، زمان و مکان
- فیزیک جد‌ید و علوم هستی شناختی
- آیند‌ه فیزیک
- نظریه وحد‌ت بزرگ