سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی، دی ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی

سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید.