هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۷

هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت

Eighteenth Iranian Consultancy Conference

هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مشاوره ایرانانجمن مشاور ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت