دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی، مرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی

.2National Conference on New Teaching-Learning Findings in Elementary School

پوستر دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی

دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی