اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری

The First National Conference on New Findings in Teaching and Learning

پوستر اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایرانانجمن مطالعات برنامه درسي ايران شعبه هرمزگان در شهر سیریک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری