اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی

پوستر اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی

اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،گروه پژوهشي بوعلي در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم مدیریت،اقتصاد و بانکداری اسلامی