اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت، مرداد ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

The first international research conference in economics, accounting and management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در اقتصاد، حسابداری و مدیریت