نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران

پوستر نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران

نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران