نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی، اسفند ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

پوستر نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی