کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

The first National Conference on Recent Advances in Engineering and Modern Sciences

پوستر کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین