نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

The first national conference on clothing, textile and clothing design

پوستر نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس