کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران