نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر، بهمن ماه ۱۳۹۷

نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

The 9th Congress of the South American Network and the 2nd National Congress on Noncommunicable Diseases

پوستر نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر

نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا،دانشگاه علوم پزشكي فسامركز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير،مركز رشد دانشگاه علوم پزشكي فسا در شهر فسا برگزار گردید.