هشتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور، بهمن ماه ۱۳۹۶

هشتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

8thCongress of Student Research Committees of the Southern Partner Network

پوستر هشتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور

هشتمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.