اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی

پوستر اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی

اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط ،هئيت ورزش هاي همگاني استان اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی