چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

Fourth National Conference on Community Empowerment in the Field of Humanities and Social Studies

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی