دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، بهمن ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی

دومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايراندانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.