دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی