کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی