سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران

3rd middle east & 8th iranian controlled release conference

پوستر سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران در شهر شیراز برگزار گردید.