سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران

3rd middle east & 8th iranian controlled release conference

پوستر سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ توسط ،انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايراندانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.