دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی، اسفند ماه 95

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

پوستر دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران - دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


Main Topics:

- Drug targeting
- Delivery Systems in Cosmecuticals
- Smart DDS/Technology and Devices
- Translational Medicine of Smart DDS
- Mathematical Modeling in Drug Delivery
- Vaccine/Peptide & protein/Gene delivery
- Novel Materials/Systems for Drug Delivery
- Nanomedicines: Design, Application, Commercialization and Business
- NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology & Cognitive Sciences) Impact on Drug Delivery