دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

پوستر دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان،انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایرانانجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران، دانشگاه علوم پزشكي كرمان در شهر کرمان برگزار گردید.