اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین

The first international conference and the second national conference on psychology and religion

پوستر اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین