اولین همایش ملی روان شناسی و دین، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی روان شناسی و دین

The First National Conference on Psychology and Religion

پوستر اولین همایش ملی روان شناسی و دین

اولین همایش ملی روان شناسی و دین در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روان شناسی و دین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روان شناسی و دین